СТАТУТI.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Шкільний клуб підприємництва (ШКП) є добровільним учнівським об’єднанням   при  Криворізькій спеціалізованій школі № 9, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, які мають спільні економічні погляди та прагнуть розвивати підприємницькі здібності, отримувати знання, навички та уміння з підприємницької діяльності та популяризувати економічні знання серед однолітків.
1.2. Повна назва: ШКІЛЬНИЙ КЛУБ ПІДПРИЄМНИЦТВА «Бізнес-інкубатор». 
       Скорочена назва: ШКП «Бізнес-інкубатор» (далі ШКП).
1.3. Адреса клубу: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Довгинцівський район,вул. Дніпропетровське шосе,32, тел. 72-15-55, е-mail school9_KR@i.ua,адреса блогу ШКП: http://ksh9.blogspot.com/.
1.4. ШКП діє відповідно до чинного законодавства й власного  Статуту Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням  економіки, права та іноземних мов (далі КСШ № 9).
1.5. Діяльність ШКП  базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організації та об'єднань, на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів, законності та гласності.
II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі ШКП:
- розвиток в членів клубу культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
- формування навичок конкурентоспроможності та лідерства;
- розвиток критичного мислення;
- збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки;
- обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
2.2. Для виконання цілей ШКП у встановленому порядку здійснює такі завдання:
- розповсюджує інформацію про цілі та діяльність ШКП;
- організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, аукціонів, ярмарків тощо;
- організовує  та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької діяльності, створює проекти і презентації;
- сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;
- співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
- здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3. ШКП самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
2.4. ШКП  може    співпрацювати  з  міжнародними  громадськими  організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.
III.   ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність ШКП базується на таких основних принципах:
- рівноправність, повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
- колегіальність у прийнятті рішень;
- відповідальністю кожного члена ШКП за виконання своїх обов'язків та доручень.
 3.2. ШКП може застосовувати заходи заохочення своїх членів.
IV.ТРАДИЦІЇ
4.1
. Посвячення в юні підприємці (І декада вересня);
4.2. Проект  «Шкільний ярмарок»  (останній день перед осінніми канікулами в рамках  свята «День школяра»).
V.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
5.1.  Членами ШКП можуть бути учні 8-11 класів КСШ № 9 за власним бажанням, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків діяльності, практичними діями сприяють розвитку клубу.
5.2. Підставою для вступу в клуб є обґрунтована усна заява учня КСШ № 9, який має бажання брати участь в його діяльності;
5.3. Питання про прийом до членів ШКП розглядається на загальних зборах учасників клубу.
5.4.  Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом ШКП.
5.5. Члени ШКП мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити свої пропозиції;
- презентувати результати своєї діяльності;
- обговорювати на Загальних зборах ШКП будь-які питання діяльності клубу;
- отримувати інформацію з питань діяльності клубу;
- критикувати членів ШКП з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на Загальних зборах відповідних органів клубу;
- отримувати заохочувальні призи;
- вільно виходити з членів ШКП у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом ШКП.
5.6. Члени ШКП зобов'язані:
- здійснювати свою діяльність на принципах відкритості, активності, співпраці, відповідальності та інших принципах визначених даним Статутом;
- брати участь у роботі клубу лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу;
- виконувати рішення загальних зборів;
- брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
- підтримувати своїми діями авторитет ШКП, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
5.7. Член ШКП може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення  вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
5.8.Член ШКП припиняє своє членство в клубі:
- за власним бажанням;
- виключення з ШКП за дії, несумісні з його Статутом;
- тривалої неучасті у роботі клубу (більше одного місяця) без поважних причин.
5.9. Список членів клубу протягом його діяльності може змінюватись, враховуючи вибулих та прибулих учнів.
V
І. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КЛУБУ
6.1. Засідання клубу здійснюється не менше двох разів на місяць.
6.2. Час проходження членами клубу навчальної практики може бути використаний для проведення заходів в рамках діяльності ШКП.
6.3. Час літніх канікул виключається з плану роботи клубу.
6.4. З метою популяризації і результативності діяльності клубу, реалізація його проектів може здійснюватися на засіданнях ШКП, а також презентуватися на загальношкільних заходах КСШ№9 і за його межами.
V
ІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
7.1. ШКП самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
7.2. Вищим керівним органом ШКП є Загальні збори членів клубу. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
       Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів ШКП.
         Рішення про прийняття Статуту ШКП, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів ШКП.
     Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами ШКП.
7.3. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності ШКП.
7.4. Керівними органами є Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах. Рада клубу здійснює діяльність по організації функціонування ШКП. Раду очолює президент.
VI
ІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
     Діяльність ШКП може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією. ШКП буде реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.
ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
         Зміни та доповнення до Статуту ШКП затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 членів клубу.

НАШІ ПРАВИЛА

3 коментарі:

  1. Шановні опікуни Ірина і Ірина! Вже час розмістити статут Вашого шкільного клубу підприємництва, бо 1-е вересня не загорами. Чекаємо з нетерпінням цей ВЕЛИКИЙ документ. З повагою, Світлана Вікторівна

    ВідповістиВидалити
  2. Шедевральний статут. Це Ваш юридичний документ. Молодці, приємно мати справу з компетентними діловими підприємцями. Успіху!!! З повагою, Світлана Вікторівна.

    ВідповістиВидалити